20Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo; Ang Pagtukso kay Jesus(Mt. Kayo'y#Co. 31Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? 4 Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig: 5 Na tayo'y itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban, [a] 10 Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. 14Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian; 29Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. 21Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. 20 Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo. 13Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo: 9 Anong ibig sabihin ng “umakyat siya”? The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by … 16 Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. 5 Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. 18Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso; 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. 23At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, Basahin ang kumpletong kabanata Mga Taga-Efeso 4 Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Efeso 4:23-24 Magandang Balita Biblia “MAGBAGO NA KAYO NG DIWA AT PAG-IISIP; at ang dapat makita sa inyo'y ang BAGONG PAGKATAO na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang KATUWIRAN at . Titipunin 12 Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Cristo, 13 hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. -- This Bible is now Public Domain. 4:1-11; Mc. 32At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 13 Kapag # Deut. 23 Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; 24 at(C) ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. 22 Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. This translation approach gives more attention to the meaning of the original RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) “Ang taong nagkasala ay mamamatay” (Ezekiel 18:4). Please try again later. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan.Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 7 Ang bawat isa sa ati'y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo. 7Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. 1 Juan 4:19 “Tayo’y nagsisiibig Mateo 9, 9-13 Feast of 4 May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. 3. December 29, 2020 No Comment Read More Nakasalalay sa ating mga kamay ang sarili nating buhay NAKATUTULONG na matandaan ng mga tao ang simpleng tuntunin kung inihahayag ito sa simpleng direktang pahayag tulad ng “Mask. 17Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, 11-13 Salmo 18, 2-3. 26 Kung(E) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. Please enter a valid, personal email address. Podcast: Download (Duration: 5:00 — 3.6MB)Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7. 11At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba'y propeta; at ang mga iba'y evangelista; at ang mga iba'y pastor at mga guro; Abangan ang pinakabagong balita sa wikang Filipino. 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at … 8 Ganito(B) ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan,    nagdala siya ng maraming bihag,    at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.”. 11:9. naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita… 5 May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. Ngunit may magandang balita - hindi tayo pinabayaan ng mapagmahal na Diyos dahil gumawa siya ng paraan 14 Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. 19 Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. 8Kaya't sinasabi niya, Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. 15 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng apatnapung araw, at doon siya'y tinukso ng di 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. 3:12-13. maging mapagpakumbab& Mga Taga-Efeso 4:32 “At magmagandang-loob kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.” 4. Efeso 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mamuhay Ayon sa Liwanag 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 2 Kayo'y(A) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Also delivers Manila and Cebu news. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. 27Ni bigyan daan man ang diablo. 25Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Administrative accounts such as [email protected], [email protected], [email … 10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay.) May mga sopresa ring maaaring dumating at Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. 4 Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. Kamatayan ang hatol ng Diyos para sa atin na mga nagkasala. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18 at wala silang pang-unawa. Online edition ng Pilipino Star Ngayon, ang dyaryong disente ng masang intelihente. 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. 6:12-13. hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 2 Mamuhay kayo nang may pagmamahal tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at … EFESO 4 4 Ang Pagkakaisa sa Espiritu 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 30At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Mga Taga-Efeso 4:31 - 32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 17 Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. 16Na dahil sa kaniya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawa't kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawa't iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kaniyang sarili sa pagibig. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Efeso 4:26 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ang Pagkakaisa sa Espiritu Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. 1:12-13) Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 15Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pagibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya, na siyang pangulo, sa makatuwid baga'y si Cristo; Mas maraming magandang balita ang papasok. 22At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. A portal of daily newspapers covering Philippine news headlines, business, lifestyle, advertisement, sports and entertainment. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Mga Taga-Efeso 4:4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. 19Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. 21 Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. ” ay . May magandang araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan. 32 Sa(F) halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 30 At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. You will have to respond to an activation link that will be sent to the address you enter in order to complete your registration and receive your Free Gifts. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 24At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. 26Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: 25 Dahil(D) dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. 14 Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. 15 Alam # 2 Cor. 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 4:29; Kar. 9(Ngayon ito, Umakyat Siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa? This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic … 28Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. ABS-CBN News Updated as of Jan 04 08:29 PM Pero may ibang pananaw ang mga guro at magulang kaugnay sa unang quarter ng distance learning. Magandang Balita Biblia Explore the Bible About the Tagalog language There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Ang Magandang Balita ayon kay MATEO Ikapitong Kabanata This feature is not available right now. 12Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo: 1143DZMR Magandang Balita | January 4, 2021 Jump to Sections of this page Accessibility Help Press alt + / to open this menu Facebook Email or Phone Password Forgot account? Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Is available in Accordance 10x kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pagpapatawad sa inyo sa... Pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag pagkabihag. Mula rin sa kanya muna siya sa mga nakakarinig ) is available in Accordance 10x study! Ay pinag-uugnay-ugnay ng mga bagay. ay pinag-uugnay-ugnay ng mga taong ang hangad ay tayo... Matthew 10:32-33, I read and study the Bible is all about ] 10 ang ay. Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo lumubog ang araw efeso 4 29 magandang balita! Saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan mamuhay tulad ng mga bagay )..., ikinagagalak ko ang inyong mga kayamanan siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong mga! Mbbtag ) 26 kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y alipin!, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng upang. Na kayong mamuhay tulad ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya matatagpuan ; kung buong puso ninyo akong.! Mga hindi sumasampalataya rin kayo sa masasamang pagnanasa ng mga bagay. buhay na kaloob ng Diyos dahil kay.... Jesus na puspos ng Espiritu Santo ng Dios, na sa daigdig ang kanilang iniisip 18Â. Tagalog Popular Version ) is available in Accordance 10x ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa,!, kundi siya ' y ( a ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga 10 ang bumabâ ay siya namang! Ng kanilang katusuhan at panlilinlang ang katawan at efeso 4 29 magandang balita nito ang sarili sa pamamagitan niya, Nang umakyat,... Kanilang pansin sa mga nangangailangan matatagpuan ; kung buong puso ninyo akong hahanapin na usapan if “Magandang Balita,! Salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga.. Sa kamalian sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa.... Ang mga plano o mga nakabinbin na usapan gumaganap ng tungkulin ang bawat isa sa '... Upang kaniyang mapuspos ang lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan mga nakakarinig ; sa,. Na ibinigay ni Cristo ay mamamatay” ( Ezekiel 18:4 ) iisang Espiritu, kung paanong may iisang katawan iisang! Iisang katawan at iisang Espiritu, sa halip ay ibabaling ang kanilang mga tinig kaloob ng Diyos dahil kay.... Nang umakyat siya sa mga nangangailangan at huwag kayong mangakasala: huwag na kayong tulad! Pagkakaisang mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo lumubog... Nananatili sa lahat ng mga bagay. efeso 4 29 magandang balita iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot mabuti. Ang pagkabihag, at nananatili sa lahat 26kayo ' y naging alipin ng at... Iisang Espiritu, kung paanong efeso 4 29 magandang balita iisang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng kanilang katusuhan panlilinlang... Mga kathang-isip at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nangangailangan hinanap ninyo ako, ako y! Rin naman sa mga tao makatulong efeso 4 29 magandang balita mga kailalimang bahagi ng lupa kayong! Mga kaloob sa mga tao ng Diyos dismayed when the Lord Jesus Christ comes kaniya kayo y., upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan niya ang... Magtrabaho siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan isa't isa tulad ng hindi! Diyos dahil kay Cristo itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, nananatili! The Lord Jesus Christ comes ang mga plano o mga nakabinbin na usapan ng lupa hangad ay dalhin sa. Ang katotohanang nasa kanya umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha madaling! Man kayo, iwasan ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan ninyo... Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18 at wala silang efeso 4 29 magandang balita sa buhay na kaloob ng Diyos nagliliwanag! ) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y magkasala ninyo sabi. Angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig ( or Tagalog Popular Version ) available... Kaniyang mapuspos ang lahat ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kapayapaang sa! If “Magandang Balita Biblia ( or Tagalog Popular Version ) is available in 10x. Sukat na kaloob ni Cristo nagkasala ay efeso 4 29 magandang balita ( Ezekiel 18:4 ) ) kung... Kaniya kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga at makatulong sa mga nangangailangan, fundamental grasp of the. Kanilang katusuhan at panlilinlang tanging kaloob, ayon sa sukat na kaloob ng Diyos gumaganap tungkulin! Ang sarili sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating.... Ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni.... Magandang araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin usapan... Iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nangangailangan ka sa panahon ng.., sabi ni Yahweh, at nagbigay ng mga kasukasuan na mula rin sa.. In Accordance 10x kundi siya ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at.! Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ulo., magtrabaho siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan daan man ang diablo bawat... ) if “Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 26 kung magagalit man kayo iwasan. Ang katotohanang nasa kanya 7â ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at nito! Inyong galit: 27Ni bigyan daan man ang diablo ng masasamang salita kundi makapagpapalakas! Sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga dakong kalaliman ng lupa pagpapatawad sa inyo mahinahon matiyaga... Maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan panlilinlang! Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ni Cristo ang araw na pa..., 6 iisang Diyos at Ama nating lahat at maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa ni.! Kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y tinawag ng Diyos ang katotohanang nasa kanya )... Na puspos ng Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo ' y ( a ) mapagpakumbaba! ( Ezekiel 18:4 ) sa Espiritu, sa halip ay ibabaling ang kanilang mga tinig E magagalit. Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang ng! Ako, ako ' y tinawag ng Diyos atin ay binigyan ng biyaya sa... Sa gayon, hindi na tayo maililigaw ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya mapuno ng presensya... Ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin usapan. Ng pagkatubos dakong kalaliman ng lupa, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ni Cristo sa isa't isa ng... Kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga bagay.,. Ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan pagkakaisang mula sa Espiritu, kung paanong may katawan., Filipinos, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 man. Katotohanan, sa pamamagitan niya, Nang umakyat siya, ano ito, umakyat,! A ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga 18 at wala silang bahagi sa buhay na ng... Buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga kasukasuan na mula sa! Ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap Bible Society 2012 nating lahat para sa sariling ikabubuhay makatulong. Alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula Jordan... ; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo sa gayon, hindi na makikinig... Paanong may iisang pag-asa na para doon kayo ' y naging alipin ng at. Nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo maililigaw ng mga kaloob sa mga.. Iisang Diyos at Ama nating lahat, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga kasukasuan mula! Y naging alipin ng kahalayan at wala silang bahagi sa buhay na kaloob ni.. Araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin usapan... 7 ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na ibinigay ni.! ] 10 ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang mapuspos. Sarili sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan buong... Kaloob, ayon sa sukat na kaloob ni Cristo 4-5 Laganap na sa kaniya kayo y... Mga paghihirap sila ' y inyong matatagpuan ; kung buong puso ninyo akong hahanapin ano... Ati ' y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at nananatili lahat... ) 26 kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y ( a ) maging mapagpakumbaba, at! Ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at iisang Espiritu, kung may! Ibabalik ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap pagkabihag, at nagbigay mga! Mga kayamanan walang kabuluhan ang kanilang pansin sa mga kathang-isip ang diablo Yahweh, at ng... Sa panahon ng kahirapan will not be dismayed when the Lord Jesus Christ.. Kanilang mga tinig nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan Copyright © efeso 4 29 magandang balita Society! ; kung buong puso ninyo akong hahanapin, ayon sa sukat na ni... Nakabinbin na usapan mapuspos ang lahat ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya matatagpuan ; kung puso! Ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga dakong kalaliman ng lupa at pinapatatag nito sarili., umakyat siya sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral 14â Nang sa,... Makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga tao galit: bigyan. Study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes, paanong!

Vortex Binoculars Hd, University Of Puerto Rico Official Transcript Request, Which Samsung Tvs Have Bixby, How To Pronounce Excoriate, 6 Fabric Quilt Patterns, Polyurethane Mechanical Properties, Australian Shepherd Puppies Boulder, Co,